top of page

הסכם ותביעת שלום בית

הסכם שלום בית

הינו הסכם שעורכים בני הזוג כדי לנסות ולהתגבר על המחלוקות ביניהם ולשקם את מערכת היחסים. לרוב, במסגרת ההסכם מנטרלים את האפשרות לנצל את "מרוץ הסמכויות" קרי, את אפשרות הצדדים ליצור יתרון באמצעות הגשת תביעה לפני בן הזוג האחר, לבית המשפט או לבית הדין.

 

הנושאים בהסכם:

על ההסכם לכלול את כל המחלוקות בין בני הזוג ודרכים לפתרונם. על ההסכם לכלול דרכי  פעולה של כל בן זוג כדי להתגבר על המחלוקות.

 

אישור ההסכם:

את הסכם שלום בית, יש להביא לאישור בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין רבני, ולאחר אישורו מקבל תוקף של פסק דין.

לא ניתן לאכוף קיום הסכם שלום בית באמצעות הוצאה לפועל .

 

 

תביעת שלום בית

בהגשת תביעת גירושין יכול הצד שכנגד להגיש תביעה נגדית לשלום בית לבית הדין הרבני. ואז גם בהעדר הסכמה בין הצדדים, יכול בית הדין לקבוע כי עליהם לנסות ולהגיע לשלום בית. בית הדין הרבני יכול להכריז על הצד  שמפר כ"מורד".

bottom of page