top of page

צו עיכוב יציאה מהארץ

הינו סעד הניתן גם בביהמ"ש לענייני משפחה ובית הדין הרבני, המאפשר למבקש את הסעד להגביל את חופש התנועה של הצד שכנגד, ולמנוע ממנו לצאת מישראל. בענייני משפחה ניתן סעד זה כדי למנוע מבן זוג האחד לצאת עם קטין ללא רשות ההורה השני ובכך למנוע חטיפתו, עוד ניתן סעד זה במקרים בהם יש חשש להברחת רכוש, או אי תשלום המזונות.

 

צו מניעה זמני

נועד לשמר את המצב הקיים, עד להכרעה בתובענה בנוגע לזכויות הצדדים. צו ניתן בדר"כ כדי למנוע הברחת רכוש ע"י אחד מבני הזוג או הרחקתו מבית המגורים.

 

צו עיקול זמני

עיקול הוא פעולה משפטית נגד בעליו של נכס או מחזיק בו, שמטרתה להגביל את יכולת המסחר בו ויכולת השימוש בו, כדי שהתובע יוכל לממש את פסק הדין שניתן לטובתו, בדר"כ עיקול זמני מוטל על  זכויות כספיות, רכוש וזכויות סוציאליות כדי להבטיח את זכויות של הצד שכנגד, ואת תשלום המזונות.

bottom of page