top of page

ידועים בציבור

ידועים בציבור הם איש ואשה החיים יחד ללא נישואין, חיים חיי אישות כבעל ואשה ומנהלים משק בית משותף. מעמדם של בני זוג כידועים בציבור נוצר מעצם קיומם של החיים המשותפים.

בני זוג ידועים בציבור יכולים להיות זוגות אשר בחרו לחיות זה עם זה ללא נישואין או זוגות אשר אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה כמו זוגות מעורבים בני דתות שונות, כהן וגרושה, בני זוג מאותו מין, או כאשר בן הזוג האחד נשוי לאחר.

באשר לפרק הזמן הנדרש כדי לזכות במעמד של ידועים בציבור אין קביעה חד משמעית, בפס"ד אמיר נ' זליג נקבע כי די תקופה של שלושה חודשים כדי להכיר בידועים בציבור, בחוק הירושה נקבעה תקופה מינימלית של שלוש שנים, כך גם נקבע בחוק שירות המדינה גמלאות (נוסח משולב), ובחוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות)(נוסח משולב).

בחוקים מסוימים כמו חוק הביטוח הלאומי, חוק השמות, חוק משפחות חד הוריות וחוק משפחות חיילים שנספו, ישנה התייחסות להכרת לידועים בציבור, בפסיקה הושוו חלק מזכויותיהם של זוגות הידועים בציבור לאלו של זוגות נשואים.   

 

זכויות הידועים בציבור -

ירושה - חוק הירושה קובע כי בני זוג החיים יחד במשק בית משותף, גם אם אינם נשואים זה לזו, זכאים לרשת זה את זו כאילו היו נשואים, ובלבד שבזמן הפטירה לא היה הנפטר נשוי לאחר .

 

זכויות רכושית  - כאשר בן הזוג האחד מעוניין לתבוע מחצית רכושו של בן הזוג השני מעצם היותו הידוע בציבור שלו עליו להוכיח כי בני הזוג התכוונו לשיתוף כלכלי רכושי. עליו להוכיח  מאמץ משותף לצבירת הרכוש. מנגד הצד שיבקש לטעון כי לא הייתה כוונה לשיתוף בנכסים, יהא צריך להוכיח כי לא היתה  כוונה של ממש לכך שרכוש נתון יהיה משותף.

 

מזונות – חובת המזונות נובעת מהדין העברי, ולפיכך אין גבר חייב לזון אישה מחוץ לנישואין. אולם ייתכן מצב של חיוב תשלום מזונות אזרחיים מכוח חיוב כספי חוזי על פי דיני חוזים. וזאת באם יוכח כי הגבר התחייב בכתב לחוב מזונות מדי חודש כלפי  אישה שאינו אשתו.

מזונות לאחר הפירוד -  בפסיקה נקבע כי הידועה בציבור זכאית למזונות  גם לאחר הפירוד ביניהם-"מזונות שיקום"- זאת מכח הסכם מכללא הקיים ביניהם, כאשר ערכי ההגינות, השוויון והצדק מחייבים זאת. הביסוס לזכותה נובעת מהפרת תניה חוזית משתמעת לפיה יש לאפשר תקופת זמן סבירה להליכי פירוד בין בני זוג. בית המשפט קבע כי סביר שאשה לא תסכים לחיות עם גבר יחד ולמלא את תפקידיה וחובותיה בלי שתהנה מהזכויות המוקנות לאשה, וביניהן הזכות לכלכלתה ולפרנסתה.

 

מזונות מעיזבון  - ידועה בציבור זכאית למזונות מעזבונו של בן זוגה שנפטר וכן זכאית היא לפיצויי נזיקין אם נפטר בנסיבות המזכות בפיצויים - תאונת דרכים, תאונת עבודה בתנאי שתוכר כתלויה בו על פי פקודת הנזיקין.

 

ידועה בציבור יורשת חלק מעיזבונו של בן זוגה המנוח, במידה ולא הייתה נשואה לאחר בעת פטירתו, ובמידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה.

 

מומלץ  לבני זוג המוגדרים בתור ידועים בציבור לחתום על הסכם ממון משותף  מסמך אשר יגדיר את נושאי רכוש, במהלך חייהם המשותפים  ובמצב של סיום  הקשר כתוצאה מפרידה או מוות של אחד מבני הזוג .

זכויות הילדים -   ילדים  הנולדים לידועים בציבור זכאים  ליחס משפטי זהה לזה של ילד שנולד בתוך מסגרת הנישואים. הוא זכאי לשאת את שם משפחתו של אביו או של אמו, בנוסף הוא זכאי לאותם הזכויות של ילד הנולד להורים נשואים כך לעניין אפוטרופסות, חיוב במזונות ודיני הירושה.

bottom of page