top of page

אפוטרופסות

הוריו של קטין הם האפוטרופסיים הטבעים שלו ואין צורך בהליך משפטי בכדי למנות אותם ככאלו מאידך בכדי למנות אפורטופוס לבגיר יש צורך בהליך משפטי ובצו שינתן ע'י ביהמ'ש.

אפוטרופוס הוא אדם או גוף או  המתמנה ע"י ביהמ"ש  כדי להגן על האדם הנזקק שאינו מסוגל לדאוג לעצמו, ובכלל זה קטין, ופסולי דין.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ'ב – 1962 מסדיר את סוגיית האפוטרופסות בישראל. סעיף 1 לחוק קובע   "שכל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

סעיף 2 לחוק קובע "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית-משפט".

 

אפוטרופוס לפסול דין - בית המשפט רשאי להכריז על אדם כפסול דין, ולמנות לו אפוטרופוס. הכרזת אדם כפסול דין שוללת ממנו את האפשרות לבצע כמעט כל פעולה משפטית, האפוטרופוס המתמנה לו פועל במקומו כמעט בכל תחום של חייו. המצבים בהם יוכרז אדם כפסול דין הנם מצבים המונעים מהאדם בדרך קבע לדאוג לעניניו, לדוגמא מקרים מסוימים של ליקויי שכלי.

אפוטרופוס לפסול דין חייב לדאוג לצרכיו של פסול הדין על כל היבטיהם, וכן לשמור את נכסיו ולנהלם.

 

אפוטרופוס לחסוי - אפשרות האחרת הינה מינויי אפוטרופוס לחסוי ללא הכרזה עליו כי הינו פסול דין.  מצב זה יקרה כאשר אדם אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. 

אפוטרופוס לחסוי חייב לדאוג לענייניו שנמסרו לו על-ידי בית המשפט, ורק לעניינים אלה. במילוי תפקידו חייב האפוטרופוס לדאוג לטובתו של החסוי.

מינוי  האפוטרופוס יכול שיהא  קבוע לתקופה בלתי מוגבלת, או מינוי זמני לתקופה מוגבלת.

לבקשה למינוי אפוטרופוס יש לצרף תעודה רפואית המתארת את מצבו הבריאותי של החסוי וחוות דעת לגבי הצורך במינוי אפוטרופוס. בתעודה הרפואית יש לציין אם החסוי מסוגל להביע בפני בית המשפט את עמדתו לעניין מינוי אפוטרופוס.

בנוסף לתעודה הרפואית, בדר"כ מצרפים כתבי הסכמה של קרובי משפחתו של החסוי מדרגה ראשונה  וכתב ערבות בו הוא מתחייב לשפות כספית את החסוי אם בית המשפט ימצא כי לא מילא את תפקידו בנאמנות.

bottom of page