top of page

גישור

גישור הוא שיטה חלופית ליישוב סכסוכים, שבה גורם נטריילי מסייע לצדדים לסכסוך להשיג הסכם, בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות.

 

סעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, קובע כי בית משפט רשאי, בהסכמת בעלי הדין, להעביר תובענה לגישור.

כיום הגישור צבר תאוצה במיוחד בתחום דיני משפחה, וזוגות רבים נעזרים בשירותי מגשרים בעת סכסוך ביניהם. ובני זוג רבים פונים לגישור על מנת ליישב את המחלוקות ביניהם באופן עצמאי גם ללא הפניית ביה"מש.

 

הליך הגישור הינו קצר בד"כ וממוקד , מתקיים באווירה נעימה. המגשר בהליך הגישור, מסייע  לצדדים להגיע לפתרון המוסכם והמקובל עליהם. המגשר אינו מחליט עבור הצדדים ואינו כופה הסדר עבורם. אלא במסגרת הליך הגישור תבנה אווירת אמון, תוך דגש על הקשבה אמיתית וסובלנית של כל המעורבים, בדיקת צרכים ואינטרסים, ובניית פתרון ההולם את רצונות וצרכיי הצדדים.

 

גישור בהליך הגירושין יתמקד בדר"כ, בנושאי משמורת, הסדרי ראייה, מזונות וחלוקת רכוש.

גם באם אחד הצדדים אינו מרוצה מההליך, הליך הגישור הינו חסוי, וניתן להפסיקו בכל שלב, ולפנות לערכאות.

 

לצוות המשרד יתרון כמגשרים  שכן בהכשרתם הם עו"ד המתמחים בדיני משפחה ובעלי הכשרה כעובדים סוציאליים, כך הם יכולים להעניק לצדדים מידע בנוגע לסוגיות שונות בתחום דיני המשפחה   כפי שבאות לידי ביטוי בחוק ובפסיקה וכבעלי אוריינטציה טיפולית, יש להם את הכלים להביא את הצדדים ליישוב המחלוקות בדרכי שלום ונועם תוך מתן דגש ותשומת לב לאינטרסים, לרגשות ולרצונות המניעים את כל אחד מהצדדים.

bottom of page