top of page

פירוק שיתוף במקרקעין

הזכות לפירוק השיתוף קבועה בסעיף 37 לחוק המקרקעין הקובע כי: "כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף", הסעיף הנ"ל מאפשר לשותף במקרעין לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת מבלי לאפשר למי מהשותפים להתנגד.

 

כאשר מדובר בנכס משפחתי אין המדובר בשותפים רגילים וזרים, בית המשפט יבחן את  טענות הצדדים תוך שקילת מכלול השיקולים, בין היתר, יעוכב הפירוק עד שיוכח כי יש מדור חלופי הולם לבן הזוג המתגורר ולילדיו.

bottom of page