פירוק שיתוף במקרקעין

הזכות לפירוק השיתוף קבועה בסעיף 37 לחוק המקרקעין הקובע כי: "כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף", הסעיף הנ"ל מאפשר לשותף במקרעין לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת מבלי לאפשר למי מהשותפים להתנגד.

 

כאשר מדובר בנכס משפחתי אין המדובר בשותפים רגילים וזרים, בית המשפט יבחן את  טענות הצדדים תוך שקילת מכלול השיקולים, בין היתר, יעוכב הפירוק עד שיוכח כי יש מדור חלופי הולם לבן הזוג המתגורר ולילדיו.