top of page

ירושות וצוואות

ירושות

ירושה  במות אדם עובר עזבונו ליורשיו, היורשים הנם קרובי המוריש המנויים בסעיף 10 לחוק הירושה.

מי שהיה במות המוריש בן זוגו.

ילדי המוריש וצאצאיהם (הכוונה לנכדיו), הוריו וצאציהם (הכוונה לאחיו), הורי הוריו וצאציהם (הכוונה לדודיו של המוריש).

זכות הירושה של בן זוג :

בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון -

(1) אם הותיר אחריו המוריש ילדים או נכדים או הורים - חצי;

(2) אם הניח אחריו המוריש אחים או אחיינים או צאציהם או הורי הורים - שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;

אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים לעיל, יורש בן הזוג את העזבון כולו.

סדר העדיפות בין קרובי המוריש

ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי-הוריו.

החלקים בעזבון

ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

חליפיו של יורש

ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו  יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן-זוג וכן הורים או הורי הורים או אחד מאלה.

ירושה מכוח אימוץ

מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו הוא ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ.

המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אולם קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ.

המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי-הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.

 

זכות הירושה של המדינה באין יורש, תירש המדינה כיורשת על פי דין.

 

צוואות

לכל אדם זכות שבדין להורות הוראות שונות לעניין צוואתו, הגוברות על חלק מן ההוראות חוק הירושה. ברגע שאדם ציווה את עזבונו או חלק ממנו בצוואה, אין ההסדר המלא שבחוק הירושה חל.

המקרים בהם מומלץ לערוך צוואה

במקרים בהם מעוניין המוריש לחלק את עזבונו שלא ע"פ החלוקה הקבועה בחוק הירושה, מומלץ כי עליו יכתוב צוואה. צוואה מבטיחה כי עזבונו של אדם יחולק על פי רצונו.

הליכי גירושין – במצבים בהם מעוניין בן הזוג העומד לפני גירושין להבטיח כי רכושו לא יועבר לבן הזוג ממנו הינו רוצה להתגרש, עליו לצוות זאת בצוואתו. שכן, על פי חוק הירושה בהעדר צוואה, בן הזוג הפורמלי הינו בגדר יורש.

נישואים שניים – במצב של נישואים שניים, באם מעונין המוריש להבטיח את ירושת ילדיו מנישואים קודמים ומהנישואים הנוכחיים באחוזים מסוימים, עליו לצוות זאת בצוואתו.

ידועים בציבור – כדי להבטיח את חלקו/ה של הדוע/ה בציבור בעזבונו של המוריש/ה, בפרט אם בו/ת הזוג עדיין נשוי/אה עליו לציין זאת בצוואתו.

מצבי עימות – במצבים בהם מוריש מסוסכך עם קרוב משפחתו שהינו יורש על פי חוק הירושה (הוריו, ילדיו, אחיו וכו') והינו מעוניין לנשלו מעזבונו, או להקצות לו אחוז מסוים (שאינו זה הקבוע על פי חוק) עליו לצוות זאת בצוואה.

במצב בו אין למוריש קרובים משפחה מדרגה ראשונה – במצב דברים בו אין למוריש קרובים מדרגה ראשונה, יורשת המדינה, באם מעונין המוריש לצוות עזבונו לגורם אחר, עליו לצוות זאת בצוואה.

 

סוגי צוואות

צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בע"פ.

צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

צוואה בעדים – צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו  באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית-דין דתי, או בהגשת דבר הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי  כאמור.

צוואה בע"פ – שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות מצדיקות זאת, מול המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים את דבריו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

 

 

התנגדות לצוואה

לאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, מודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים וקובע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

צוואה שאינה פגומה בצורתה – היא בגדר צוואת אמת ונטל ההוכחה לשלילת תוקפה, על הטוען זאת.

צוואה פגומה בצורתה – נטל ההוכחה כי המדובר בצוואת אמת מוטל על המעוניין לקיימה.

במקרים בהם יש חשש כי הצוואה נעשתה מתוך השפעה בלתי הוגנת, איומים או תרמית ניתן להגיש התנגדות לצוואה.

bottom of page