top of page

הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם שנערך ונחתם, לרוב,  בטרם נישאים  בני הזוג  והינו מסדיר את ההסדרים הרכושיים והממוניים של בני הזוג.

 

"חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973)". מסדיר את הנושאים הממוניים שיחולו בין בני הזוג בנושא הרכוש המשותף.חלקו הראשון של החוק עוסק במקרים בהם בני הזוג הבוחרים ללכת בדרך של הסכמה, ולפיכך עורכים הסכם ממון, על מנת שיסדיר את אופן חלוקת הרכוש ביניהם.

 

חלקו השני של החוק מתייחס אל מצב בו לא קיים הסכם ממון בין הצדדים, או שקיים הסכם ממון חלקי בלבד. במקרים אלו מגדיר חוק יחסי ממון כיצד יש לנהוג בעניין רכוש משותף שיש לבני הזוג .

הסכם ממון חייב אישור בית המשפט על מנת לקבל תוקף מחייב של פסק דין.

 

ממולץ לערוך הסכמי ממון , בטרם נישאים שכן, הדבר עשוי למנוע מאבקים ארוכי טווח ומתישים ולחסוך בהוצאות גבוהות של ניהול הליכים אלו.

bottom of page