top of page

שינוי שם וקביעת גיל

ביהמ"ש לענייני משפחה מוסמך לטפל בבקשות לשינויי שם  ובבקשות לקביעת גיל. הסמכות מסורה לביהמ"ש שבאזור שיפוטו מקום מגוריו של מי שמבקשים את קביעת גילו. בהעדר מקום מגורים בישראל, תוגש הבקשה לביהמ"ש ברמת גן.

 

משרדנו הגיש בקשה לשינוי שם וקביעת גיל של אישה מנוחה  - המקרה מיוחד בנסיבותיו, עומד בימים אלו בפני מתן הכרעה על ידי  ביהמ"ש. המדובר באחים ניצולי שואה, אשר הגישו בקשה לבית המשפט לענייני משפחה לשנות גילה ושמה של אמם המנוחה בת 108 שנה, על מנת שיוכלו לרשת רכוש רב, הרשום על שמה בארץ המוצא.

לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, היתה המנוחה בעליה של שטח אדמה מאוד גדול, עליו שכנו  בית המשפחה וטחנת קמח. עת פרצה המלחמה גורשה המנוחה יחד עם משפחתה מביתם וככל שאר היהודים נשלחו למחנות הריכוז. במהלך המלחמה החלו בהרג היהודים ובהחרמת רכושם, וכך, הוחרם בית המשפחה, טחנת הקמח ושטח האדמה של המנוחה וילדיה. בדלית ברירה ומכורח האסון שפקד את המשפחה, המנוחה ובני משפחתה ברחו מביתם ובחיפוש אחר מקום מקלט העתיקו את מקום מגוריהם לארץ אחרת.

 

במהלך המלחמה, המנוחה נאלצה לשנות את תאריך לידתה ושמה על מנת לנסות ולהינצל ממכונת ההשמדה הנאצית, ועם פרטים מזהים שגויים אלו נותרה עד יום מותה.

על מנת שילדיה של המנוחה יוכלו לרשת רכוש זה, עליהם להוכיח כי אמם, אשר שמה שונה בעת המלחמה, היא זו עליה רשום הרכוש. לפיכך, הנם מבקשים לשנות את גילה ושמה לאלו הנכונים כפי שמופיעים בתעודת לידתה, בכדי שיוכלו לרשת רכוש זה, הרשום במשרדים הממשלתיים  בארץ המוצא על שם שמה הנכון,  הניתן לה בעת לידתה.

bottom of page