הוצעה לפועל

דיני ההוצאה לפועל עוסקים בדרכים בהם יכול אדם לממש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן לפעול על פי מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין כגון שטר משכנתא או שטר חוב (צ'ק). מסמכים אלו מקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעתים המדובר בסעד מורכב יותר, כגון סילוק יד מדירה.

 

לשם קיום דינים אלו הוקמה במדינת ישראל מערכת של הוצאה לפועל, הדואגת למימושם של פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לה לביצוע. החיקוק העיקרי העוסק בהוצאה לפועל הוא חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, והתקנות שהותקנו לביצועו.