top of page

הסכם ותביעת גירושין

הסכם גירושין

הבוחרים ללכת בדרך של הסכם, ינהלו מו"מ ויגבשו את הסכמותיהם בכתב.

 

הנושאים בהסכם:

משמורת  -ההורים קובעים  מי יהיה ההורה המשמורן אצלו יגדל הילד.

 

הסדרי ראייה  - נקבעות זכויות הביקור של ההורה הלא משמורן.

 

מזונות ילדים  - נקבע  סכום מזונות הקטינים בהתאם לצרכיי הקטינים ויכולת הכלכלית של ההורים. סכום המזונות כולל  את הוצאות בגין גידול הילדים, בכללם מזון, בגוד, הנעלה חינוך הוצאות רפואיות , פנאי ובלויים, הוצאות מדור ואחזקת בית.

 

חלוקת רכוש  - בחלק זה של ההסכם מתייחסים לכל הזכויות הרכושיות של בני הזוג, לאופן חלוקתם ולמועד ביצוע החלוקה. (דירה, תכולת הדירה, מכונית, זכויות סוציאליות ופנסיוניות וכו') .

 

נושאים נוספים – בהתאם לנסיבות ולצרכים של כל לקוח ולקוח

 

אישור ההסכם – הסכמי גירושין, לא די שהוסכמו ואושרו בין הצדדים, אלא יש צורך לאשרם בבהמ"ש לענייני משפחה, או בביה"ד הרבני, אשר בוחנים את הוראות ההסכם, את הסכמות הצדדים ואת טובת הקטינים ומעניקים להסכם תוקף של פסק דין .

 

מאבק משפטי  – כרוך בהגשת תביעות של בן זוג האחד כנגד השני. ההליך המשפטי הינו  בדר"כ ממושך הגובה מחירים כבדים. במסגרת המאבק המשפטי לעיתים קרובות משחירים בני הזוג האחד את השני, דבר המוביל להסלמה במערכת היחסים ולפגיעה בקטינים. בנוסף מאבק משפטי גובה מחיר כלכלי בגין הוצאות שכ"ט, אגרות בית משפט, מומחים וכו'. ועל כן, מומלץ להגיע להסכמות בדרך של הסכם גירושין. באם אין הדבר מתאפשר, חשוב לבחור בקפידה את עורך הדין אשר ילווה אתכם בהליך המשפטי, על מנת שיסלול עבורכם את הנתיב המשפטי הראוי למקרה ולנסיבות המיוחדות של כל מקרה, ויוצאכם במהרה ככל הניתן ממעגל המשפטי לשביעות רצונכם.

 

תביעת גירושין

"משהו מן השחרור ומשהו מן העינוי בכל פרידה מכל אדם" - ססיל דה לואיס.

 

כאשר נבצר מבני הזוג להפרד בדרך של הסכם גירושין, אזי יתבררו המחלוקות ביניהם בפני ערכאה משפטית קרי, בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני.

 

מרוץ סמכויות  - לבית המשפט ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה, בן הזוג הראשון שיגיש את התביעות במסגרת הגירושין, קובע את הערכאה בה ידנו ויקבעו במחלוקות הצדדים.

 

נהוג לחשוב כי לגבר עדיף להתדיין בבית הדין הרבני ואילו הערכאה העדיפה לאשה היא בית המשפט לענייני משפחה וזאת מאחר ובית המשפט פוסק , ברוב המקרים , מזונות גבוהים יותר, ומצמיד אותם למדד, בעוד שבית הדין הרבני פוסק ברוב המקרים, מזונות נמוכים יותר הצמודים לתוספת היוקר בלבד . אולם אין הדבר תמיד כך.

 

בכל מקרה כאשר כורכים נושאים הקשורים בגירושין בבית הדין הרבני  יש לעמוד בשלושה מבחנים:

 

א. כנות תביעת הגירושין

ב. כריכה כדין

ג. כנות הכריכה

 

באם  לא יוכחו שלושת התנאים המצטברים, יערך הדיון בבית המשפט לענייני משפחה למרות שהתביעות הוגשו קודם לבית הדין הרבני. כל מקרה ייבחן לגופו ולפי נסיבותיו המיוחדות .

 

בדרך כלל הדרך הממולצת ביותר הנה להגיש את התביעות לערכאה הרצויה, על מנת לרכוש סמכות ואח"כ להגיע להסכמות עם בן הזוג בדרך של גישור.

bottom of page